Vypracovanie projektov

Vypracovanie projektov

Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o grant, alebo NFP predstavuje súbor úkonov, počnúc rozhodnutím klienta nechať si vypracovať konkrétny grantový projekt, a končiac registráciou kompletného projektu u poskytovateľa.

Komplexné spracovanie zahŕňa:

Spracovanie rozpočtu projektu

Nadobudnutie povinných projektových príloh

Koordinácia vypracovania odborných častí projektu žiadateľom

Nastavenie merateľných ukazovateľov výsledkov a dopadov

Kontrola formálnej správnosti pred odovzdaním kompletnej projektovej žiadosti

Komunikácia s príslušnými úradmi

Asistencia pri vypracovaní dodatočne vyžiadaných dokumentov