Projektový manažment

Projektový manažment

Úspešnosť projektu nekončí schválením žiadosti, ale jeho odbornou a komplexnou realizáciou. V rámci služieb riadenia projektu ponúkame komplexné riešenia od schválenia žiadosti po úspešné ukončenie projektu:

Finančné riadenie projektu (obstarávanie rozpočtových položiek)

Priebežné a záverečné monitorovanie projektu, spracovanie monitorovacích správ

Priebežné hodnotenie finančnej realizácie – spracovanie žiadostí o platbu

Komunikácia s poskytovateľmi

Manažment a riešene nepredvídaných a krízových udalosti v rámci realizácie projektu

Priebežný dohľad nad realizáciou všetkých plánovaných aktivít projektu

Nastavenie procesu verejného obstarávania (verejnej obchodnej súťaže)

Zabezpečenie publicity projektu v súlade s manuálom publicity