Marketingové služby

Marketingové služby

Prioritne pre projekty financované zo zdrojov Európskej únie ponúkame:

Vyhotovenie banerov a značenia

Vyhotovenie grafických predlôh

Prípravu informačných tabúľ

Prípravu tlačovín

Ďalej ponúkame:

Počítačové spracovanie dát

Virtuálnu administráciu

Reklamu